Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

2019 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Valilik Tebliği

2019 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Valilik Tebliği

KONYA VALİLİĞİNDEN
Konya İli Mülki Hudutları Dahilinde 2019 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Valilik Tebliği
Tebliğ Tarihi iik05/2019 Tebliğ No : 2019/01
Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu tebliğ; tarla bitkilerinin zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybım önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Konya îli mülki hudutları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Yasal Dayanak Madde 2- Eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanan bu tebliğ, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” ve “5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 ve 40. Maddelerine” dayanılarak hazırlanmıştır.
Biçerdöver Sahipleri ve Biçerdöver Operatörlerinin Sorumlulukları Madde 3- Konya İli mülki hudutları dahilinde 2019 yılı hasat sezonunda, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.
a) “G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi” veya “Biçerdöver Operatör Belgesi” olmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılmayacaktır. b) Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2019 yılı için Konya İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında % 2 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır. c) Biçerdöver sahipleri, 6’şar kg’lık 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. d) Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar. e) Hasat için İTe gelen ve ll’de mevcut biçerdöver sahipleri, hasada başlamadan önce biçerdövere ve çalıştıracağı operatöre ait bilgileri hasat yapacağı Mahalle muhtarlığına verecek, Muhtarlıklar ise bölgelerinde çalışan biçerdöverlerin bilgilerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildireceklerdir.
Bildirim Madde 4-Ürün sahipleri, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ürün sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır. Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen Muhtarlık, Belediye Başkanlıkları ve Ziraat Odası Başkanlıklarınca hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar. Biçerdöver hasat ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir.
Kontroller Madde 5- 2019 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve yetki belgesi verilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır.
İdari yaptırım Kararının Tespiti ve Uygulanması Madde 6- Kontroller sırasında bu tebliğin 3. Maddesinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespiti halinde "Yetkili Kontrolör Belgesi” verilmiş kontrolörlerce Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Uygulama Talimatı ekindeki idari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulacak ve Kaymakamlık onayına sunulacaktır.
Yaptırımlar Madde 7- Bu tebliğin 3. Maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır.
Yaptırımların Uygulanması Madde 8- Bu tebliğin 3. maddesinin (a) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Biçerdöver operatörü aynı zamanda biçerdöverin sahibi ise ihlal edilen her bir fiil için tek idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2019 yılı için 320,00 TL ‘dir. (Üçyüzyirmi Türk Lirasıdır.) Bu tebliğin 3. maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranan biçerdöver kullanıcısı operatöre 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2019 yılı için 320,00 TL ‘dir. (Üçyüzyirmi Türk Lirasıdır.) Bu tebliğin 3. maddesinin (c) fıkrasına aykırı davranan biçerdöver sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2019 yılı için 320,00 TL ‘dir. (Üçyüzyirmi Türk Lirasıdır.) Bu tebliğin 3. maddesi (d) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin (d) fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 2019 yılı için 153,00TL’dir. (Yüzyirmidört Türk Lirasıdır.) Madde 9- İdari para cezası uygulaması, İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulup Kaymakamlık Makamının onayı alındıktan sonra ilgilinin kendisine veya adresine tebliği usulüne göre yapılacaktır.
Tebliğin Uygulanması Madde 10- Bu karar 2019 yılı için geçerli olup, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar uygulamanın yerine getirilmesi ile takibinden görevli ve sorumludurlar. Madde 11- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini Ziraat Odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar. Bu nedenle biçerdöverlerin karayollarındaki hareketlerinde trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılacak, biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve plaka almamış biçerdöver sahipleri hakkında polis ve jandarma trafik görevlileri tarafından yasal işlem yapılacaktır.
İlan Madde 12- Bu Tebliğ ilçe Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından umumi vasıtalarla ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır ve yetkili kontrolörler tarafından da tarla kontrolleri esnasında veya öncesinde biçerdöver sahibi veya operatörlerine imza karşılığı tebliğ edilecektir. Madde 13- Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı gereğince, Konya Valiliğinin, 5442 sayılı İl İdare Kanununun 9/c maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan bu Tebliğe uymayanlar, engel olanlar ya da zorluk çıkaranlar hakkında yetkili kontrolörlerin talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacak ve davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddeleri gereği hakkında işlem yapılacağı ilan ve tebliğ olunur.